Paramavatar Shri Krishna (Big Magic) – 21st Sep 2019