Paramavatar Shri Krishna (Big Magic) – 20th Sep 2019