Aryan and Sanchi to romance in Ek Rishta Sanjhedari Ka