Harman and Surbhi’s plan to save Saumya in Shakti Astitv Ke Ehsaas ki